•      โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2518 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านมาง(โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน ปัจจุบัน)มีนายเอนก ไทยศิลป์ รักษาการครูใหญ่ มีนักเรียนครั้งแรก 28 คน

         พ.ศ.2519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก. จำนวน 6 ห้องเรียน ในบริเวณที่ดินที่ได้รับการบริจาค จากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านมาง โดยการนำของนายเสน่ห์ ไทยศิลป์ กำนันตำบลบ้านมาง

         ที่ตั้งในปัจจุบัน เลขที่ 251 หมู่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ทั้งหมด 51 ไร่ 48 ตารางวา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยาประมาณ 120 กิโลเมตร ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจากมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เรื่อง โรงเรียนในฝัน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2546

         ปัจจุบันโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เปิดสอนแบบสหศึกษา ไป – กลับ ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 3 คือ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 19 ห้องเรียน จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายเฉลียว วรรณทอง รองผู้บริหารสถานศึกษา คือ นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว