• O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    กิจกรรมปฏิญาณตน โรงเรียนสุจริต

    กิจกรรมอบรมคุณธรรม

    กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและจิตอาสา

    ประชุมคณะครูปลูกจิตสำนึกและเน้นย้ำหน้าที่ของครู

    อบรมกฎหมายสำหรับครู