• วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย
  อัตลักษณ์  :  ประหยัด  อดออม
  เอกลักษณ์  :  รักความเป็นไทย
  ปรัชญาของโรงเรียน  :  สุวิชาโน  ภว  โหติ  :  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
  คติพจน์ของโรงเรียน  :  ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
  อักษรย่อ  :  ช.ม.ว.
  สีประจำโรงเรียน  :  แสด – ดำ
  สีแสดหมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
  สีดำหมายถึง  สีแห่งความรัก  ความสามัคคี