• วันที่ 4 ถึง วันที่ 7
  - ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2564

  วิชาการ

 • วันที่ 10 ถึง วันที่ 21
  - ดำเนินการสอบแก้ตัวการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2564

  ครูประจำวิชา

 • วันที่ 17 ถึง วันที่ 21
  - สำรวจรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร

  งานวัเประเมินผล

 • วันที่ 24 ถึง วันที่ 25
  - ประชุมผู้ปกครอง ม.3 และ ม.6

  วิชาการ