• นางสาวปรียาภรณ์ ลือเรือง
  (ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์)
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  นายสุทธินันท์ ประสงค์
  (ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์)
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู • นางสาวปรียาภรณ์ ลือเรือง
  (ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์)
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  นายสุทธินันท์ ประสงค์
  (ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์)
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู