• นายอนันต์ งามดี
    (ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์)
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  • นายอนันต์ งามดี
    (ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์)
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู