• นางอัสมากรณ์ เกตุวีระพงศ์
  ครู คศ.2

  หัวหน้ากลุ่มสาระ



  นายสมหมาย ดูเหมา
  ครู คศ.2



  นายวงษพัทธ์ วังวล
  ครู คศ.2



  นางสาววัลยา นาสาร
  ครู คศ.2



  นายวัฒนา คำจ้อย
  ครู คศ.2



  นายนันท์ธร ใจเย็น
  ครูผู้ช่วย



  นายณัฐวุฒิ กล้าหาญ
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด



 • นางอัสมากรณ์ เกตุวีระพงศ์
  ครู คศ.2

  หัวหน้ากลุ่มสาระ



  นายสมหมาย ดูเหมา
  ครู คศ.2



  นายวงษพัทธ์ วังวล
  ครู คศ.2



  นางสาววัลยา นาสาร
  ครู คศ.2



  นายวัฒนา คำจ้อย
  ครู คศ.2



  นายนันท์ธร ใจเย็น
  ครูผู้ช่วย



  นายณัฐวุฒิ กล้าหาญ
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด