[x] Դ˹ҵҧ
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากἹѧ˹§ҹ
º
Click ʹٻѵ
นายเฉลียว วรรณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ʹٻѵ
นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว
รองผู้อำนายการโรงเรียน
Click ʹٻѵ
นางปนัดดา วิไลรัตน์
ครู คศ.2
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ʹٻѵ
นางสายฝน กองแก้ว
ครู คศ.3
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ʹٻѵ
นางวินนา เทพคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ
Click ʹٻѵ
นายรงณ์ชัย สืบแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Click ʹٻѵ
นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารง่านวิชาการ
Click ʹٻѵ
นางสาวพนิดา ดวงทิพย์
ครู ค.ศ 3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัวไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0