< < c.m.w.
ประวัติโรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียน มาตรฐานการศึกษา เพลงมาร์ชโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน โครงสร้างบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลนักเรียน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

...ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม...

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
10. เจ้าหน้าที่สำนักงาน
11. ลูกจ้างชั่วคราว
...กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา...


นางอรัญญา จันทนะ
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายกัญญา วงใหญ่
ครู คศ.2


นายภิรพัชญ์ ปัทมาชัยวิวัฒน์
ครู คศ.3


นายอนุพันธ์ มุสิกะ
ครู คศ.1


นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์
ครู คศ.2


นางจิรสุดา ปั๋นโต
ครูอัตราจ้าง

www.cmw.ac.th @v.01.2562 - Now.

All rights reserved By Minomonki _Chiangmuan Wittayakom School_

---------------------------------------